Inżyniera korelacji elektronowych i nadprzewodnictwa w nanoukładach

prof. dr hab. Tadeusz Domański, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
11.04.2014, 12:15, room 357, Bankowa 14

 Niedawne pomiary przewodnictwa prądu tunelowego płynącego przez kropki kwantowe, nanodruty półprzewodnikowe oraz nanorurki węglowe umieszczone pomiędzy elektrodą metaliczną i nadprzewodzącą jednoznacznie
potwierdziły występowanie podprzerwowych stanów związanych. Takie stany kwazicząstkowe świadczą o parowaniu elektronów zaindukowanym w obiektach nanoskopowych poprzez zjawisko bliskości. Z drugiej strony, kulombowskie odpychanie elektronów w obiektach nanoskopowych silnie rywalizuje z parowaniem, preferując pojedyncze (lub ogólniej
nieparzyste) konfiguracje obsadzeń. Efekty tego rodzaju rywalizacji mogą być aktualnie dobrze kontrolowalne poprzez: a) zmianę energii jednocząstkowej napięciem bramki oraz  b) modyfikację sprzężenia kropki do zewnętrznych elektrod. Dzięki takim możliwościom udało się empirycznie zbadać wzajemną relację podprzerwowych stanów Andreeva i stanu Kondo, w fizyce ciała stałego znanych jako zjawiska konkyrencyjne. W referacie będą omówione teoretyczne i doświadczalne aspekty nt. parowania i korelacji elektronowych w nanoukładach.